Podmínky prodloužené záruky bezplatného servisu pro spotřebitele

společnosti Candy Hoover, s.r.o. (dále jen „Společnost“)

V rámci služby „prodloužená záruka - bezplatný servis pro spotřebitele“, poskytuje Společnost tyto programy: " Hoover 5 let záruka", "Hoover 11 let záruka invertorový motor praček, myček, sušiček a kompresor chladniček", “Hoover 5 let záruka na motor vysavače“a ‘‘Hoover – Garance vrácení peněz‘‘ . Tyto programy lze využít pouze pokud je vámi zakoupený výrobek uvedený v ‘‘Seznamu aktuálních akčních nabídek‘‘.

Program " Hoover 5 let záruka" se skládá z 24 měsíců (2 roky) záruky za jakost a následujících 36 měsíců (3 roky) na bezplatný servis.

Program " Hoover 11 let záruka invertorový motor praček, myček, sušiček a kompresor chladniček" se skládá z 24 měsíců (2 roky) záruky za jakost a následujících 108 měsíců (9 let) na bezplatný servis invertorových motorů praček, praček se sušičkou, sušiček a myček a invertorových kompresorů chladniček.

Program "Hoover 5 let záruka na motor vysavače" se skládá z 24 měsíců (2 roky) záruky za jakost a následujících 36 měsíců (3 roky) na bezplatný servis motoru vysavače.

Program ‘‘Hoover - Garance vrácení peněz‘‘ umožňuje zákazníkům, kteří zakoupí některý ze spotřebičů značky Hoover vrátit výrobek ve lhůtě 50 dnů od jeho nákupu se zárukou vrácení finanční prostředků, a to za níže uvedených podmínek (dále společně jen „Programy“).

Nárok na bezplatný servis nevzniká v případě zakoupení výrobku právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou.

Zákazník má nárok na využití Programu pouze po vyplnění registračního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách www.registrace-zaruka.cz. Registrace musí být provedena do 14 kalendářních dnů od data zakoupení spotřebiče (Rozhoduje datum na daňovém dokladu o zakoupení). Každý spotřebič může být registrován do Programu pouze jednou.

Pro účely využití Programu bude Společnost akceptovat pouze takové účtenky, které budou splňovat náležitosti stanovené právním řádem ČR pro zjednodušený daňový doklad nebo běžný daňový doklad.

Po řádném vyplnění a potvrzení registračního formuláře se zákazníkovi automaticky vygeneruje Certifikát, který si následně uschová pro případnou reklamaci.

Bezplatný servis je poskytován pouze na spotřebiče značky HOOVER dovezených a distribuovaných Společností na území České republiky. Registraci není možné schválit při zakoupení výrobku z těchto e-shopů:

 • K24 - https://www.k24.cz
 • Shopprovas - http://shopprovas.cz

Pro uplatnění nároku bezplatného servisu, musí zákazník předložit autorizovanému servisnímu partnerovi Společnosti následující doklady:

 • doklad o zakoupení (daňový doklad, paragon), a
 • certifikát o prodloužené záruce, který obdrží zákazník po zaregistrování na www.registrace-zaruka.cz

V případě výskytu vady v režimu bezplatného servisu bude vada odstraněna nejpozději do 60 dnů. Oprávněná a uznaná reklamace autorizovaným servisním partnerem Společnosti bude řešena opravou nebo dodáním náhradního dílu. Doba bezplatného servisu se neprodlužuje o dobu ode dne řádného uplatnění práva na bezplatný servis do provedení opravy. Zákazník nemůže v rámci bezplatného servisu odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat výměnu výrobku. V případě neopravitelnosti výrobku rozhoduje o způsobu řešení reklamace Společnost.

Nárok na bezplatný servis nevzniká v následujících případech:

 • Vady vzniklé používáním výrobku v rozporu s návodem k použití.
 • Opotřebení nebo poškození výrobku, včetně poškození způsobeného: poruchami v elektrické či jiné síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami, znečištěním výrobku, jeho nedostatečnou údržbou, poškození způsobené vodním kamenem a usazeninami.
 • Mechanické poškození výrobku způsobené zejména nevhodnou manipulací, dopravou nebo cizím zaviněním.
 • Výrobky, kde údaje na záručním listu a dokladu o nabytí se liší od údajů na výrobním štítku výrobku, nebo v případě, že výrobek nelze identifikovat (chybějící, nebo poškozený výrobní štítek).
 • Projevy nebo nedostatky, vyvolané působením přírodních nebo vnějších vlivů, živelních událostí, rušivých elektromagnetických vlivů apod.
 • Úpravy anebo jakékoli jiné zásahy do výrobku, které nejsou provedeny autorizovaným servisním partnerem.
 • Vady vzniklé neodbornou instalací nebo instalací v rozporu s návodem k použití.
 • Vady vzniklé z důvodu použití neoriginálních náhradních dílů nebo příslušenství.
 • Případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti, který není vadou výrobku.
 • Úkony za účelem preventivní údržby, čištění, seřízení či kontroly výrobku, návštěvu technika za účelem poradenství, instalace spotřebiče nebo změny směru otevírání dvířek u chladniček, mrazniček nebo sušiček, výměny dílu, který nevyžaduje odbornou instalaci.
 • Na běžné opotřebení výrobku nebo jeho částí anebo součástí.
 • Na vady spotřebních dílů po uplynutí jejich obvyklé životnosti: uhlíkové, tukové, prachové, vzduchové a vodní filtry, žárovky atd.
 • Na mechanické poškození plastových a skleněných komponentů a na přirozené změny barvy plastů.
 • Vady způsobené běžným opotřebením estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače a přepínače atd.
 • Na vady výrobku způsobené používáním výrobku k účelu jinému než běžnému použití v domácnosti, např. k podnikatelským účelům.

 

Podmínky Programu Garance vrácení peněz

 • Na vrácení peněz v rámci Programu Garance vrácení peněz má zákazník nárok, pokud zakoupil výrobek značky Hoover, registroval se do 14 dní od jeho zakoupení na stránkách www.registrace-zaruka.cz a vrátil ho do 50 dnů od jeho nákupu. Dnem nákupu se rozumí den nákupu výrobku v kamenné prodejně, nebo převzetí výrobku od přepravce (dále jen „Den nákupu“).
 • Po provedení řádné registrace na uvedených webových stránkách bude zákazníku zasláno na uvedenou emailovou adresu potvrzení o řádně proběhlé registraci (dále jen „Certifikát“).
 • Výrobek lze vrátit pouze nepoškozený, v původním obalu, s veškerým příslušenstvím a s dokladem o nákupu. K výrobku je zákazník zároveň povinen připojit Certifikát. Vrácení výrobku provádí zákazník na vlastní náklady. Adresa pro zaslání výrobku je: KTPB s.r.o. (sklad OKNA HNED), Vintrovna 262/9, Popůvky, 664 41.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek budou vráceny finanční prostředky za nákup výrobku na účet zákazníka uvedený při registraci, a to nejpozději do 90 dnů od obdržení výrobku. K požadavkům zákazníka na obdržení jiné částky plnění nebo poskytnutí plnění jiným, než uvedeným způsobem se nepřihlíží. V případě, že poslední den lhůty na vrácení výrobku připadne na sobotu, neděli či svátek, považuje se lhůta za zachovanou, odešle-li zákazník výrobek nejblíže následující pracovní den.
 • Společnost si v případě pochybností o řádnosti, úplnosti a správnosti registrace zákazníka vyhrazuje právo poskytnutí Garance vrácení peněz odmítnout.
 • Společnost neodpovídá za vzniklé újmy v případě nemožnosti doručení vracených peněz v důsledku nesprávné adresy nebo chybně uvedeného čísla účtu.
 • Pokud by nebyly splněny podmínky uvedené výše, odešle Společnost výrobek zpět na adresu zákazníka.
 • Nárok na registraci do programu Garance vrácení peněz nevzniká v případě zakoupení výrobku právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou.

 

Informace týkající zpracování osobních údajů

Společnost tímto informuje zákazníky, že zpracovává jejich osobní údaje v souvislosti s výše uvedeným Programem v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), emailová adresa a telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“).

Společnost provádí zpracování Osobních údajů za účelem organizace Programu a dále za účelem pořádání marketingových aktivit Společnosti.

Právním základem pro zpracování Osobních údajů je oprávněný zájem Společnosti, spočívající ve zvýšení odbytu výrobků a zlepšení vztahu se zákazníky.

Osobní údaje Společnost uchovává po dobu svých marketingových potřeb, nebo do doby, než zákazník využije své právo podat námitku proti zpracování Osobních údajů ve smyslu prvního článku těchto pravidel.

Osobní údaje mohou být předány třetímu subjektu, a to agentuře zajišťující pořádání marketingových aktivit.

Společnost tímto informuje zákazníka, že má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, tj. právo požadovat sdělení, jaké osobní údaje jsou Společností zpracovávány a právo na poskytnutí kopií dokumentů, na kterých se osobní údaje nacházejí.
 • právo požadovat provedení opravy nepřesných osobních údajů.
 • právo požadovat výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování v případech, kdy Společnost již není oprávněna osobní údaje zpracovávat.

 

Právo podat námitku proti zpracování

Společnost tímto poučuje zákazníka, že má kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V případě, že jsou Osobní údaje Společností zpracovávány pouze za účelem marketingových aktivit Společnosti a není již žádný jiný právní důvod pro zpracování Osobních údajů, Společnost přestane bez zbytečného odkladu Osobní údaje zpracovávat, o čemž zákazníka vyrozumí.

 

V případě, že jste při registraci Vašeho výrobku nenalezli Váš model a splňujete výše uvedené podmínky, napište nám na adresu office@candy-hoover.cz, kde Vaše žádost bude prověřena.

Společnost si vyhrazuje právo podmínky tohoto Programu kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.